Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

CHRIS HANI DISTRICT MUNICIPALITY 2017-2022 IDP/BUDGET ROADSHOW/ STAKEHOLDER ENGAGEMENT

The Executive Mayor of the Chris Hani District Municipality Cllr. Kholiswa Vimbayo has embarked on a process of developing a Five Year (2017-2022) IDP and for drafting of the Budget for 2017/18 to 2019/20 for the district.

CHDM therefore is intending to conduct IDP/Budget Roadshow in all Local Municipalities within the district and this is an opportunity for the Municipality to present the Draft 2017-2022 IDP and Budget for the 2017-2020 MTREF which were compiled following a highly inclusive consultative process.

The CHDM Council approved the 2017-2022 Draft IDP and Budget on 22nd March 2017 for further comments and inputs from stakeholders and communities. The IDP/Budget Roadshow also provides the community with the opportunity to engage with their councillors and municipal officials on issues affecting the Integrated Development Plan and the Budget. All stakeholders and community members of CHDM are therefore invited to these sessions as reflected below.

The sessions will be held as follows.

DATE MUNICIPALITY TIME VENUE

04 APRIL 2017                ENGCOBO                     10:00      ENGCOBO TOWN HALL

04 APRIL 2017                INTSIKA YETHU          10:00      TSOMO TOWN HALL

05 APRIL 2017                SAKHISIZWE               10:00      CALA TOWN HALL

05 APRIL 2017                EMALAHLENI              10:00      LADY FRERE TOWN HALL

06 APRIL 2017                INXUBA YETHEMBA  10:00      CRADOCK VUSUBUNTU

06 APRIL 2017                ENOCH MGIJIMA       10:00      THOBI KULA HALL

Kindly contact Senior Manager Planning & Development: Mr. N. Gobeni or Planner Mr. M. Pumaphi and both can be contacted for more information at 045 807 4800.

 

ISAZISO

INTATHO NXAXHEBA YABANTU KWINKQUBO YE IDP KUNYE NEYOLWABIWO MALI LUKA 2017-2022 KUMASIPALATI WENGINGQI YASE CHRIS HANI

 

USodolophu uCeba Kholiswa Vimbayo kamasipalati wengingqi waseChris Hani uqhuba inkqubo yohlengahlengiso lwe sicwangciso sophuhliso (IDP) sonyaka ka 2017-2022 nokulungiselela uhlahlo lwabiwo mali (Budget) ka 2017-2020 MTREF.

Isicwangiso (IDP) kwakunye nohlahlo lwabiwo mali oluqwalasele unyaka ka 2017-2022 luye lwaphunyezwa kwintlanganiso yeBhunga yomhla wama 22nd ka Matshi 2017.

Umasipala ukwiphulo lokubandakanya uluntu lonke lale ngingqi ngokwe zintlu zalo (uluntu) ezahlukeneyo. Kungoko kumenywa wonke ubani (uluntu) lubekho kwi ndibano/Imbizo yokudakanca ezinqubo zombini (IDP and Budget) apho uluntu luyakufumana ithuba lokwenza izimvo/uluvo lwalo. Ezindibano ziyakubanjelwa kubo bonke oMsipalati balapha eChris Hani.

 

Ezindibano ziyakubanjwa ngoluhlobo lungezantsi:

 

DATE MUNICIPALITY TIME VENUE

04 APRIL 2017                ENGCOBO                     10:00      ENGCOBO TOWN HALL

04 APRIL 2017                INTSIKA YETHU          10:00      TSOMO TOWN HALL

05 APRIL 2017                SAKHISIZWE                10:00      CALA TOWN HALL

05 APRIL 2017                EMALAHLENI              10:00      LADY FRERE TOWN HALL

06 APRIL 2017                INXUBA YETHEMBA  10:00      CRADOCK VUSUBUNTU

06 APRIL 2017                ENOCH MGIJIMA       10:00      THOBI KULA HALL

Ngenkcukacha ezithe vetshe, unganxulumana noManejala wezophuhliso Mnumzana N. Gobeni okanye uMnimzana M. Pumaphi kwezi nombolo 045 807 4800.

Issued by

CHDM Municipal Manager

Mr. M. Mene