Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Icandelo lezempilo no sodolophu ababini u Cllr Lusanda Sizani kunye no Cllr Madoda Papiyana, liqhube iphulo uOperation Gqoqa kwivenkile zase Tendergate

Ngentsasa yanamhlanje icandelo lezempilo neenkonzo zoluntu, kumasipala ombaxa weChris Hani, likhokhelwa ngooSodolophu ababini, Cllr Lusanda Sizani kunye noCllr Madoda Papiyana, liqhube iphulo uOperation Gqoqa kwivenkile zase Tendergate, nelijongene nokulwa nomkhwa wokuthengiswa kokutya okudala, nokuthe kwaxhaphaka kwisithili se Chris Hani. Kwenye yevenkile ethe yandwendwelwa izinto ezifunyenweyo ziquka ubisi lokondla abantwana oludala, oluluhlobo lwe Nan Pelagon, Imigubo kunye namalophisi angabonakalisi mhla wokuphelelwa.

UMasipala wesithili usebenzisana nabenkonzo yesipolisa (SAPS), Home Affairs kunye namanye amasebe achaphazelekayo kweliphulo.

Eliphulo, belisandulela ukunikezelwa kwezixholo zokwakha kumakhaya athe achatshazelwa yintlekele(disaster) kutsha nje nobuqhutyelwa kwiholo loluntu lwase Tendergate