Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

ISILUMKISO NGOQIKELELO LWEMOZULU ENOBUNGOZI – CHRIS HANI DISTRICT

Uluntu lwengingqi iChris Hani luyalunyukiswa ngemimoya evuthuzayo , ingakumbi ngoLwesine apho kulindeleke umoya okwisantya esifikelela ngaphaya ko 50km nge yure. Esi simo singandisa amathuba okunwenwa kwemililo yamadlelo nokuwa kwemithi kwezinye indawo.
Kukwalindeleke ingqele eqhaqhazelisa amazinyo nokuwa kwekhephu kwintaba eziphakamileyo ezirhangqe esisithili iChris Hani ngoLwesihlanu ukuya kuMgqibelo – abahambi, abafuyi, kwanoluntu jikelele luyabongozwa ukuba luhlale lulumkile.
Esi sisilumkiso esikhutshwe yi South African Weather Services.
Tsalela inombolo yomnxeba engu 0800100100 ukwazisa ngesimo sentlekele. Hlala ukhuselekile maxa onke.
X